close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

   

   

   

   

   

  TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH OBOWIĄZUJĄCA W KONSULACIE RP W NIKOZJI

  – wybrane czynności

  (Obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku)

   

   

   

  Lp.

  Rodzaj Czynności

  Wysokość opłaty w euro

   

  I. Czynności w sprawach paszportowych

  1.

  Wydanie paszportu

  110

  2.

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  70

  3.

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia

  wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku

  życia

  40

  4.

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  30

  5.

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie

  paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która

  w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku

  życia

  15

  6.

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas

  posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony

  z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330

  7.

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas

  posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia

  wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli

  paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych

  przez opiekuna osoby małoletniej

  210

  8.

  Wydanie drugiego paszportu

  110

  Zniżka 50% od ceny paszportu podanej w tabeli opłat przysługuje dzieciom do 13-go roku życia, uczniom i studentom do 26-go roku życia oraz emerytom i rencistom

   

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  1.

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie

  obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania

  obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania

  obywatelstwa polskiego

  360

  2.

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania

  obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie

  80

   

  III. Czynności w sprawach wizowych oraz innych dotyczących cudzoziemców

  1.

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60

  2.

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku

  o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60

  - Zniżka 100% dla członków rodzin obywateli UE, uczniów i studentów ubiegających  się o wizę z racji uczestnictwa w programach Erasmus

  - Pozostałe zniżki określone na podstawie odrębnych umów

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

  1.

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium

  Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  50

  2.

  Wydanie innego zaświadczenia

   

  30

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  1.

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony

  bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  30

  2.

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela

  polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe

  30

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i

  poświadczania tłumaczeń

  1.

  Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii

  z okazanym dokumentem

  30

  2.

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30

  3.

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  30

  4.

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język

  urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub

  z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie

  przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę

  tłumaczenia

  30

  5.

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język

  urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub

  z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie

  przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego

  lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych

  30

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

  1.

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa

  przed konsulem

  500

   

  2.

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby

  zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu

  okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

   

  50

  3.

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie

  z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50

  4.

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie

  zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można

  zawrzeć małżeństwo

  50

  5.

  Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50

  6.

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub

  odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim

  rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu

  cywilnego sporządzonego na tej podstawie

  50

  7.

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub

  nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  50

   

  8.

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z

  przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem

  decyzji

   

  50

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności

  1.

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: