close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • BIEŻĄCE INFROMACJE

 •  

  28/04/2016

  Przekraczanie granicy RP przez obywateli polskich posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa

  Informujemy, że na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej www.strazgraniczna.pl w dziale „Aktualności” został zamieszczony komunikat zawierający informacje dotyczące kwestii związanych z przekraczaniem granicy RP przez osoby posiadające obywatelstwo polskie i będące jednocześnie obywatelami innego państwa.

  Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem.

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Zmiana przepisów w zakresie dziedziczenia – w związku z wprowadzeniem z dniem 17 sierpnia 2015 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012

   

  Ww. rozporządzenie wprowadza istotne zmiany w odniesieniu do określania prawa właściwego dla spraw spadkowych, które będzie miało szczególne znaczenie dla obywateli RP zamieszkujących na stałe poza granicami kraju.

   

  1. Podstawową zmianą stanowi zasada wedle której, jeśli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla ogółu spraw dotyczących spadku jest prawo państwa, w którym zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci. Po wejściu w życie rozporządzenia sądy w państwach członkowskich będą orzekały na podstawie własnego prawa krajowego, samodzielnie oceniając, które prawo krajowe jest właściwe dla danej sprawy spadkowej. O jurysdykcji sprawy spadkowej nie będzie zatem decydowało obywatelstwo spadkodawcy, czy położenie nieruchomości spadkowej.

  Przykład: w przypadku śmierci obywatela RP mającego zwykłe miejsce pobytu na ter. Republiki Cypryjskiej, którego spadkobiercy zamieszkują w RP, gdzie położony jest też jego majątek nieruchomy, właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej będzie prawo cypryjskie. Prawo to może istotnie różnić się od polskiego, np. jeśli chodzi o kolejność powołania do spadku, uregulowanie udziałów spadkowych, może przewidywać ograniczenie niektórych składników majątkowych, itp.

   

  2. Aby ustalić miejsce zwykłego pobytu, niezbędne do określenia właściwej jurysdykcji sądowej, sąd będzie dokonywał „(…) ogólnej oceny okoliczności życia zmarłego w latach poprzedzających jego śmierć i w chwili jego śmierci, uwzględniając wszystkie istotne elementy faktyczne, w szczególności  czas trwania pobytu i regularność obecności zmarłego w danym państwie oraz  warunki i powody tej obecności”. Z powyższego wynika, że miejscem zwykłego pobytu w rozumieniu ww. rozporządzania nie będzie np. pobyt czasowy spadkodawcy w innym państwie członkowskim UE w celu turystycznym, czy krótkotrwałym celu służbowym, delegowania, czy naukowym.

   

  3. Uniknięcie negatywnych skutków dla spadkobierców obywateli polskich zamieszkałych w Polsce w postaci przejęcia właściwości w sprawie spadkowej przez organ innego państwa członkowskiego UE będzie możliwe poprzez dokonanie przez spadkodawcę wyboru prawa polskiego jako właściwego. Wybory takiego dokonywać się będzie poprzez zawarcie stosownego i wyraźnego oświadczenia w testamencie.

   

  23.06.2015

   

  Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 marca 2015 roku wchodzi z życiem ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku „Prawo o aktach stanu cywilnego”. Link do  ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001741.

   

  Najistotniejsze zmiany związane z wejściem w życie ww. ustawy:

   

  1.       Odmiejscowienie, tj. możliwość składania wniosku do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (USC) w takich sprawach jak wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, transkrypcja, zaświadczenie o stanie cywilnym, itp.

  2.       Sporządzania  polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego (transkrypcja, rejestracja) będzie dokonywał kierownik USC w drodze czynności materialno-technicznej. Decyzja administracyjna będzie wydawana wyłącznie w razie odmowy sporządzenia polskiego aktu.

  3.       Zniesienie podstawy do żądania przez USC od strony zamieszkałej za granicą i załatwiającej sprawę za pośrednictwem konsula wskazania pełnomocnika do doręczeń w kraju.

  4.       Wprowadzenie nowych wzorów dokumentów z zakresu stanu cywilnego (odpisy aktów stanu cywilnego: akt urodzenia, zgonu, małżeństwa), sporządzanych protokołów, zaświadczeń oraz zapewnień. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000194)

  5.       Ustawa wprowadza instytucję zaświadczenia  o stanie cywilnym, które jest wydawane przez kierownika USC. Konsul nie jest uprawniony do wydania takiego dokumentu. Obywatel polski zamieszkały za granicą może zwrócić się z wnioskiem o wydobycie ww. dokumentu za pośrednictwem konsula.

  6.       Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego (np. w celu transkrypcji), kierownik USC może zwrócić ten dokument, po uprzednim sporządzeniu jego poświadczonej kopii, jeśli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

  7.       Kierownicy USC mogą wydawać z rejestru stanu cywilnego odpisu aktów i zaświadczenia także w formie dokumentu elektronicznego. Wydobycie ww. dokumenty odbywa się bez pośrednictwa konsula.

   

  PRAWO OSÓB DO INFORMACJI:

  http://www.policja.pl/pol/sirene/prawo-osob-do-informac/57656,Prawo-osob-do-informacji.html

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: