close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRAKTYKI

 •  

  PRAKTYKI STUDENCKIE W AMBASADZIE RP w NIKOZJI

   

   1. Praktyki studenckie mogą odbywać studenci od III roku studiów.
  2. Osoby zainteresowane powinny przesłać swoje zgłoszenie na odpowiednim formularzu aplikacyjnym, na 45 dni przed wnioskowanym terminem praktyki. Formularz aplikacyjny powinien zostać wysłany do kierownika placówki zagranicznej (formularz jest załącznikiem do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej- treść zarządzenia poniżej).
  3. Do formularza dołącza się:

  - zaświadczenie wypełnione przez dziekanat uczelni w przypadku praktyk studenckich lub zaświadczenie wypełnione przez władze szkoły w przypadku praktyk zawodowych, zgodne ze wzorem zawartym w odpowiednim formularzu aplikacyjnym;
  - ksero dowodu osobistego lub strony paszportu z danymi osobowymi i informacją o dacie ważności;
  - oświadczenie potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru;
  - oryginał oświadczenia o niekaralności według wzoru.
  4. Ponadto praktykant zobowiązany jest:
  - dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;
  - przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki. Dowodem poświadczającym fakt ubezpieczenia jest w szczególności zaświadczenie z uczelni, polisa towarzystwa ubezpieczeniowego, Karta Euro 26, ISIC.
  5. Kwalifikacji kandydatów na praktykę dokonuje:
  - w placówce zagranicznej - kierownik tej placówki, po uzyskaniu opinii komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa dyplomatycznego oraz informując komórkę właściwą w sprawach szkoleń na 30 dni przed planowanym przyjęciem na praktykę;
  - kandydat zakwalifikowany do odbycia praktyki informowany jest o jej terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną, co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem praktyki.
  6. Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące i jest uzależniony od wniosku kandydata i potrzeb Ministerstwa lub placówki zagranicznej.
  7. Praktyki są nieodpłatne. Nie są pokrywane koszty przejazdów praktykantów do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków, z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 i § 8 ust. 6.
  8. Ministerstwo lub placówka zagraniczna potwierdza odbycie praktyk poprzez wystawienie zaświadczenia o ukończeniu praktyki. Podstawą do wystawienia zaświadczenia jest arkusz oceny praktykanta i jest wypełniany przez opiekuna praktykanta najpóźniej w ostatnim dniu praktyki.
  9. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:
  - posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej;
  - być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych.


  Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie aplikacji adres mailowy: nikozja.amb.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Treść Zarządzenia nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: