close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE EKONOMICZNE

 • Republika Cypryjska - podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

   

   

  Wyszczególnienie

  2014

  2015

  PKB wartość globalna

  17,39 mld €

  17,37 mld €

  PKB wartość na 1 mieszkańca

  20 959 €

  20 322 €

  Tempo wzrostu PKB w %

  -2,5%

  1,5 %

  Relacja deficytu/nadwyżki finansów publicznych do PKB w %

  -8,9%

  -0,1%

  Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w %

  108,2%

  111,7%

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych HICP)

  -0,3%

  -1,6%

  Stopa bezrobocia w %

  16,1%

  15,5%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego

  I-XI 2014

  -3,42 mld €

  I-XI 2015

  -3,07 mld €

  Wartość eksportu

  I-XI 2014

  1,33 mld €

  I-XI 2015

  1,59 mld €

  Wartość importu

  I-XI 2014

  4,75 mld €

  I-XI 2015

  4,66 mld €

  Bilans płatniczy na rachunku obrotów bieżących

  -587 mln €

  -680  mln €

  Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  2013

  2,63 mld €

  2014

  593 mln €

  Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich

  b.d

  b.d

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kraju urzędowania (inward)

  2013 
  49,91 mld €

  b.d

  Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich kraju urzędowania za granicą (outward)

  2013 
  35,43 mld €

  b.d

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ŹRÓDŁA: Statistical Service of the Republic of Cyprus, EUROSTAT, Bank of Cyprus, Sapienta Economics, EC The Economic Adjustment Programme for Cyprus

   

   

  Cypryjski kryzys gospodarczy znajduje się w fazie normalizacji od pierwszego kwartału 2014 r. Mimo, iż wyspa jest nadal w głębokim impasie ekonomicznym (dług publiczny, który wg szacunków przekroczy 110% PKB w 2015 r., 15,5% bezrobocie) odczuwalne są pierwsze sygnały stabilizacji. Pomimo nieznacznego wzrostu wydatków cele fiskalne zostały osiągnięte, a rok 2015 zakończył się niższym niż zakładała troika poziomem długu publicznego w relacji do PKB (-111%). W czterech kwartałach 2015 r., po raz pierwszy od 2012 r., odnotowano wzrosty: 1,6% PKB w I kw., 1,2% PKB w II kw. 2,3% w III kw. oraz rekordowy od początku kryzysu w wysokości 2,4% w czwartym kwartale. RC udało się również powrócić na międzynarodowe rynki finansowe poprzez emisję 5-cio letnich obligacji o wartości 750 mln euro, 10-letnich papierów wartościowych EMTN w wartości 1 mld euro oraz wziąć udział w programie poluzowywanie polityki pieniężnej (QE) EBC.

  We wrześniu agencja ratingowa Standard & Poor’s podniosła ocenę Cypru z B+ do BB-. Decyzja była podyktowana sprawnym zniesieniem kontroli przepływów kapitałowych a także bardziej sprzyjającymi perspektywami rozwoju gospodarczego.  W październiku Fitch podniósł ratingi długo- i krótkoterminowe w walucie krajowej z B- do B+ z perspektywą pozytywną. Agencja zaktualizowała również ocenę niezabezpieczonych obligacji cypryjskich z B- do B+. W listopadzie Moody podniósł noty obligacji rządowych RC o 2 pozycje z B3 do B1 z perspektywą stabilną.

  Aktualne perspektywy dla cypryjskiej gospodarki są znacznie lepsze niż wcześniej spodziewał się międzynarodowy pożyczkodawca. Najprawdopodobniej 2,5 z 10 mld euro przyznanej pomocy pieniężnej nie zostanie wykorzystana przed końcem okresu finansowania w marcu 2016 r. Wg szacunków Ministerstwa Finansów w 2015 r. Republika Cypryjska odnotuje wzrost w wysokości 1,5% PKB wobec wcześniej szacowanej recesji na poziomie 1,3% PKB. Bezrobocie nieznacznie spadnie do poziomu 15%. Budżet zamknie się deficytem w wysokości -0,1% PKB, natomiast dług publiczny przekroczy 110% PKB. Dzięki konsekwentnej realizacji zaleceń dług publiczny RC w 2018 roku powinien wynosić ok. 100% rocznego PKB.

  W listopadzie, po ósmym i ostatnim przeglądzie sytuacji gospodarczej RC troika pozytywnie oceniła wykonanie programu pomocowego. Kwestią priorytetową pozostaje restrukturyzacja kredytów problematycznych. Poziom NPLs w bankach cypryjskich pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi ponad 27,3 mld euro, co stanowi 47% wszystkich udzielonych pożyczek.

  W obliczu lepszych perspektyw gospodarczych Minister Finansów zapowiedział koniec oszczędności od 2016 r. Głównymi zagrożeniami pozostaje bardzo wysoki odsetek niespłacanych kredytów  (wg danych opublikowanych przez MFW Cypr jest najbardziej zadłużonym krajem wśród członków UE) wysokie bezrobocie, obawa przed wycofaniem rosyjskiego kapitału z cypryjskiego rynku po wprowadzeniu przez Rosję szeregu ustaw mających na celu repatriację rosyjskiego majątku (szacuje się, że szeroko rozumiany biznes rosyjski stanowi 10% gospodarki RC) oraz coraz bardziej napięta sytuacja w regionie.

  Pod koniec września br. Rada Ministrów zatwierdziła budżet na 2016 r. Plan, w którym zredukowano deficyt do minimum nie zakłada nowych obciążeń podatkowych, przewiduje natomiast 5% wzrost wydatków rozwojowych. Ponadto, w budżet na 2016 r. prognozuje się ponad 5,9 mld euro dochodów oraz 6,1 mld euro wydatków publicznych.

   

  Opracowała: A. Ratuszek-Parmakkis, 2016 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: